Bảng giá GHTK giao nhận nội vùng Hà Nội và Hồ Chí Minh

Bảng giá GHTK giao nhận liên vùng giữa Hà Nội và Hồ Chí Minh.